Dokumenti

Zakoni, ugovori i odredbe

Gravissimum educationis. O kršćanskom odgoju

Odredbe HBK o katoličkim osnovnim i srednjim školama

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture

Ugovor o katoličkim osnovnim i srednjim školama

Zakonik kanonskoga prava – o katoličkom odgoju

Dokumenti Kongregacije za katolički odgoj

Katolička škola (1977.), prev. HBK – službeni prijevod

Katolici laici u školi – svjedoci vjere (1982.) Tal Eng

Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi. Obrisi spolnoga odgoja (1983.), prev. Kršćanska sadašnjost, Dokumenti 69 Tal Eng

Vjerska dimenzija odgoja u katoličkoj školi (1988.), prev.  Kršćanska sadašnjost, Dokumenti 90 Tal Eng

Katolička škola na prijelazu u treće tisućljeće (1997), neslužbeni prijevod Tal Eng

Posvećene osobe i njihovo poslanje u školi (2002.), prev. Hrv. konfer. viših red. poglavara i Hrv. unija viših red. poglavarica Tal Eng

Zajedno učiti u katoličkim školama. Zajednička misija posvećenih osoba i vjernika laika (2007.) Tal Eng

Odgajati za međukulturalni dijalog u katoličkoj školi (2013.), prev. Kršćanska sadašnjost, Dokumenti 173

Odgajati danas i sutra. Strast koja se obnavlja (2014.), neslužbeni prijevod Tal Eng

Odgajati za solidarni humanizam (2018.), prev. Kršćanska sadašnjost, Dokumenti 180 Tal Eng

’Muško i žensko stvori ih’ – Put dijaloga o pitanju roda u odgoju (2019.), prev. Kršćanska sadašnjost, Dokumenti 185 Tal Eng

Identitet katoličke škole za kulturu dijaloga (2022), neslužbeni prijevod

 

Dokumenti objavljeni od strane Ureda

Dokumenti

Odgojno-obrazovni projekt – predložak

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Ostalo

Biblija

Crkva i internet

„Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv“

Da vaša radost bude potpuna. Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima

Divini Illius Magistri. Božanski učitelj Tal Eng

Etika na internetu

Familiaris consortio. Obiteljska zajednica

Fides et ratio. Vjera i razum

Katekizam Katoličke Crkve

Laborem exercens. Radom čovjek

“Muško i žensko stvori ih!”

Provido sane consilio Špa Eng

Sollicitudo rei socialis. Socijalna skrb

Spectata fides. Dokazana vjera Tal Eng

Vodič kroz bioetiku za mlade