Ugovor o katoličkim osnovnim i srednjim školama

U svrhu provedbe Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (Narodne Novine, Međunarodni ugovori, broj 2/97), Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklapaju

UGOVOR O KATOLIČKIM OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture utvrđeno pravo Katoličke Crkve osnivati škole bilo kojega stupnja i predškolske ustanove te njima upravljati prema odredbama kanonskoga prava i zakonodavstva Republike Hrvatske, s time da će u ostvarenju plana i programa temeljnih obveznih predmeta, te pri izdavanju službenih isprava, katoličke škole poštivati zakone Republike Hrvatske.

Istim Ugovorom utvrđeno je da će katoličke škole s pravom javnosti, njihovi učitelji i nastavnici, odgojitelji i drugi djelatnici jednako kao i učenici i odgajanici, uživati ista prava i dužnosti kao i oni u državnim školama i imati pravo na primanje novčane potpore kako je predviđeno zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se katoličkim školama nazivaju one škole koje je osnovala i koje će osnovati pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj s dopuštenjem dijecezanskoga biskupa na čijem se području ona osniva.

Naziv »katolička« može nositi samo ona škola koja je za to dobila pristanak dijecezanskoga biskupa.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj koje su osnivači katoličkih škola, osiguravaju sve potrebne uvjete za rad katoličkih škola sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se u katoličkim školama izvodi nastava u skladu s nacionalnim kurikulumom i nastavnim planom i programom koji je donijelo mjerodavno ministarstvo.

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Vlada Republike Hrvatske preuzela obvezu zakonskim putem za sve djelatnike škola iz članka 2. ovoga Ugovora osigurati sredstva iz državnoga proračuna za mjesečne plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, te za ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima.

Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da osnivač katoličkih škola ima pravo imenovati i opozvati ravnatelja škole te se kod primanja učitelja i odgajatelja držati zakonodavstva Republike Hrvatske i odredaba kanonskoga prava Katoličke Crkve.

Članak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da katoličke škole samostalno odlučuju o upisu učenika u školu.

Članak 8.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da katoličke škole odobravaju unutarnji red škole u skladu s uvjetima određenima u zakonima Republike Hrvatske i u skladu s temeljnim načelima katoličkoga odgoja i obrazovanja.

Članak 9.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da katoličke škole imaju pravo provoditi odgojno-obrazovne programe iz članka 4. ovoga ugovora sukladno katoličkim moralnim načelima.

Članak 10.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je mjerodavno ministarstvo pojedinim pravnim osobama Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, po prethodno provedenome postupku u skladu sa Zakonom, izdalo rješenje kojim je odobreno djelovanje i dano pravo javnosti, i to:

 1. Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, (Osnivač: Zagrebačka nadbiskupija) Voćarska 106, 10000 Zagreb;
 2. Nadbiskupijska klasična gimnazija »Don Frane Bulić« s pravom javnosti-Split, (Osnivač: Splitsko-makarska nadbiskupija), Zrinsko-Frankopanska 19, 21000 Split;
 3. Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti, (Osnivač: Dubrovačka biskupija), Poljana Ruđera Boškovića 6, 20000 Dubrovnik;
 4. Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, (Osnivač: Zadarska nadbiskupija), Jerolima Vidulića 2, 23000 Zadar;
 5. Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti, (Osnivač: Porečka i Pulska biskupija), Dobrilina 6, 52000 Pazin;
 6. Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Požegi, (Osnivač: Požeška biskupija), Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega;
 7. Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, (Osnivač: Požeška biskupija), Matije Gupca bb, 33000 Virovitica;
 8. Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku, (Osnivač: Hrvatska pokrajina družbe Isusove, Zagreb), Trg V. Lisinskog 1, 31000 Osijek;
 9. Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti (Osnivač: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split), Ulica franjevačke klasične gimnazije 22, 21230 Sinj;
 10. Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, (Osnivač: Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb), Petra Krešimira IV. bb, 35000 Slavonski Brod;
 11. Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti, (Osnivač: Hrvatska salezijanska provincija svetog Ivana Bosca, Zagreb), Vukovarska cesta 62, 51000 Rijeka;
 12. Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti, (Osnivač: Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, Zagreb), Gundulićeva 10, 10000 Zagreb;
 13. Katolička osnovna škola u Požegi, (Osnivač: Požeška biskupija), Ulica pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega;
 14. Katolička osnovna škola, (Osnivač: Šibenska biskupija), Velimira Škorpika 8, 22000 Šibenik.

Članak 11.

Ovaj je ugovor sastavljen u četiri istovrijedna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

Članak 12.

Ugovorne strane potpisuju ovaj ugovor u znak suglasnosti te se on primjenjuje od dana njegova potpisa.

U Zagrebu, 23. svibnja 2011.

Msgr. dr. Marin Srakić
predsjednik Hrvatske
biskupske konferencije

Jadranka Kosor, dipl.iur.
predsjednica Vlade
Republike Hrvatske